Profil

Zakladateľom firmy tlačiareň KOZMOS bol tlačiar Jozef Morovics a založil ju v roku 1991. K realizácii uvedeného zámeru predchádzalo v tom čase viacero dôležitých úvah a prieskumu trhu na úseku polygrafických výrobkov. V prvom rade bolo treba dôsledne zvážiť priestor a miesto podnikania a k tomu účelu zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov potrebných na zakúpenie nehnuteľností, kde sa bude prevádzkovať podnikateľská činnosť ako i zabezpečenie prostriedkov na nákup základných prostriedkov –polygrafických strojov. Miestom podnikania sa stala obec Kajal, nachádzajúca sa len 5 km od okresného mesta, čo predpokladalo dobrú spoluprácu v oblasti odberateľsko - dodávateľských vzťahov. Táto budova na výkon podnikateľského zámeru predtým slúžila v obci Kajal ako rodinný dom, ktorý bolo potrebné stavebne upraviť na podmienky tlačiarne. Bola vykonaná pomerne náročná dostavba a prestavba tejto budovy, finančné prostriedky boli použité z časti z úveru a z časti z vlastných úspor podnikateľa. Avšak na vykrytie finančných prostriedkov na zakúpenie tlačiarenských strojov bolo nutné využiť možnosti pôžičky.

Najväčší dopyt

Firemné
tlačivá

Letáky

Číslovanie

Vizitky

Stravné
lístky